ECVIP

ELEMENTI CIJEVNIH VODOVA I PROTOKA

Rukopis je rađen prema okvirnom programu za predmet "Elementi strojeva i protoka" za drugi razred srednjih škola za zanimanja vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije i plinoinstalater. Predmet je ranije nosio naslov "Elementi cijevnih instalacija i protoka"


Odlukom Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih KLASA: 602-03/23-08/75, URBROJ: 332-04-01/02-24-04 od 19.siječnja 2024. odobrena je uporaba ovog udžbenika u srednjim strukovnim školama
SADRŽAJ

I Osnovne fizikalni pojmovi 7

I.1 Sustavi jedinica i mjera 7

Osnovne jedinice SI sustava 7

Izvedene jedinice SI sustava 7

I.2 Osnovni fizikalne veličine 8

I.3 Predmeci 10


II Mjerni instrumenti 11

II.1Osnovni dijelovi mjernog instrumenta 11

II.2 Mjerenje temperature 12

II.2.1 Temperatura 12

II.2.2 Instrumenti za mjerenje temperature 13

II.2.2.1 Termometri s tekućinom 13

II.2.2.2 Plinski termometri 15

II.2.2.3 Kapilarni termometar 15

II.2.2.4 Bimetalni termometar 16

II.2.2.5 Otporni termometri 16

II.2.2.6 Termometri s termoelementima 17

II.2.2.7 Pirometri 18

II.3 Mjerenje tlaka 19

II.3.1 Tlak 19

a) Narinuti ili specifični tlak 19

b) Hidrostatički tlak 19

II.3.2 Instrumenti za mjerenje tlaka 20

II.3.2.1 Barometri 20

II.3.2.2 Manometri 21

II.3.2.3 Vakuummetri 24

II.4 Mjerenje količine 24

II.4.1 Mjerenje količine koja miruje 24

II.4.2 Mjerenje količine koja se giba 25

II.4.2.1 Plinomjeri 26

II.4.2.2 Vodomjeri 27

II.4.2.3 Mjerenje protoka prigušnicama 30

II.5 Mjerenje energije 30

II.5.1 Energija 30

II.5.2 Brojilo električne energije 31

II.5.3 Brojilo toplinske energije (kalorimetar) 32


III Mediji u cijevima 32

III.1 Voda 33

III.1.1 Osnovna svojstva vode 33

III.1.2 pH vrijednost 33

III.1.3 Tvrdoća vode 35

Prolazna tvrdoća (karbonatna tvrdoća) 35

Stalna tvrdoća (ne karbonatna tvrdoća) 35

Ukupna tvrdoća 35

Jedinice za izražavanje tvrdoće vode 35

III.1.4 Otopivost plinova u vodi 37

III.1.5 Higijenska ispravnost vode 37

Mehaničke nečistoće 37

Bakterije 38

Virusi 38

Protozoe 38

Gljivice 38

Alge 38

III.1.6 Priprema vode 39

III.2 Tehnički plinovi 41

III.2.1 Osnovna svojstva plinova 41

Masa jednog litra plina 41

Relativna gustoća 41

Vlažnost plina 42

Kritična temperatura 42

Kritični tlak 42

Vrelište plina 42

Zapaljivost plina 42

Temperatura samozapaljenja 42

Eksplozivnost 42

III.2.2 Zrak 43

III.2.3 Kisik (O2) 43

III.2.4 Dušik (N2) 43

III.2.5 Vodik (H2) 43

III.2.6 Argon (Ar) 43

III.2.7 Amonijak (NH3) 43

III.2.8 Ugljikov monoksid (CO) 44

III.2.9 Ugljikov dioksid (CO2) 44

III.2.10 Sumporov dioksid (SO2) 44

III.2.11 Metil klorid (CH3Cl) 44

III.2.12 Freon (CF2Cl2 – difluoridiklormetan) 45

III.2.13 Klor (Cl) 45

III.2.14 Acetilen (C2H2) i dissous plin 45

III.2.15 Metan (CH4) ili zemni plin 45

III.2.16 Propan (C3H8) 45

III.2.17 Butan (C4H10) 45

III.2.18 Ukapljeni naftni plin (UNP, TNP ili LPG) 46

III.2.19 Ukapljeni prirodni plin (UPP, TPP ili LNG) 46

III.2.20 Gradski plin 46

III.2.21 Bioplin 46

III.2.22 Zaštita od utjecaja plinova 46


IV Osnove hidrodinamike 47

IV.1 Kretanje tekućine 47

IV.2 Osnovni pojmovi o strujanju tekućine 48

IV.2.1 Elementi strujnog toka 48

IV.2.2 Strujanje tekućine 48

Laminarno strujanje 48

Turbulentno strujanje 49

Reynoldsov broj 49

IV.3 Jednadžba kontinuiteta 50

IV.4 Energija tekućine 51

IV.4.1 Zakon o očuvanju energije 51

IV.4.2 Bernoullijeva jednadžba 52

IV.4.3 Gubici specifične energije i pad tlaka 52

Gubici u ravnom djelu cijevi 53

Mjesni ili lokalni gubici 53

Ukupni gubici 54

Bernoullijeva jednadžba za elementarnu strujnu nit realne tekućine 55

Pad tlaka 55


V Dimenzioniranje cjevovoda 56

V.1 Određivanje promjera cijevi 56

V.1.1 Izračunavanje promjera cijevi 57

V.1.2 Odabiranje promjera cijevi iz nomograma 57

V.2 Određivanje debljine stjenke 58

V.3 Osnove proračuna kućnih vodovodnih instalacija 59

V.3.1 Osnovni elementi proračuna kućnih vodovodnih instalacija 59

V.3.2 Metode proračunavanja kućnih vodovodnih instalacija 61


VI Elementi razvoda tople i hladne vode 65

VI.1 Znakovi za sanitarnu opremu, cijevi i armaturu (simboli) 65

VI.1.1 Sanitarna i kuhinjska oprema 65

VI.1.2 Cijevi i armatura tople i hladne vode 66

VI.2 Građevni tlocrt sanitarnih prostora 66

VI.3 Tlocrt instalacija tople i hladne vode 67

VI.3 Tlocrt instalacija otpadnih voda 68

VI.5 Perspektiva instalacija tople i hladne vode i otpadnih voda 68

VI.6 Izometrijski crtež instalacija tople i hladne vode 70


VII Elementi sustava centralnog grijanja 71

VII.1 Znakovi za crtanje sustava centralnog grijanja 71

VII.2 Građevni tlocrt grijanih prostora i razvoda grijanja 71

VII.3 Presjek zgrade i raspored elemenata centralnog grijanja 72

VII.4 Prostorni nacrt razvoda grijanja 73


VIII Elementi sustava za klimatizaciju 74

VIII.1 Centralni sustavi za klimatizaciju 75

Cjelovita (nepodijeljeni) jedinica za pripremu zraka 75

Podijeljene jedinice za pripremu zraka 77

VIII.2 Pojedinačni sustavi za klimatizaciju 78

Cjeloviti sustavi za klimatizaciju 78

Podijeljeni sustavi za klimatizaciju 79


IX Elementi plinovoda 80

IX.1 Plinovodi 80

IX.2 Kućni priključak plina i posude za UNP (LPG) 81

IX.4 Razvod plina u stambenom objektu 81


X. Materijali u instalacijskoj tehnici 82

X.1 Materijali za izradu cijevi 83

X.1.1 Crni metali 83

X.1.2 Obojeni metali 83

X.1.3 Plastični materijali 84

X.1.3.1 Cijevi iz polipropilena 84

X.1.3.2 Kompozitne cijevi 85

X.2 Materijali za izradu armaturnih elemenata i točila 86

X.3 Materijali za brtvljenje cijevnih spojeva 87

X.4 Materijali za izolaciju cijevi 88

X.5 Materijali za sanitarnu opremu 89

X.5.1 Glina 90

X.5.2 Emajlirani metalni materijali 91

X.5.3 Nehrđajući čelici 92

X.5.4 Umjetni materijali 92

X.5.5 Kamen 92


XI Uređaji za stvaranje i regulaciju protoka 92

XI.1 Vodne pumpe 92

XI.1.1 Visina usisavanja, visina tlačenja i geodetska visina 92

XI.1.2 Centrifugalne pumpe 94

XI.1.3 Klipne pumpe 95

XI.1.4 Propelerske pumpe 97

XI.1.5 Vijčane pumpe 98

XI.2 Cijevi 98

XI.2.1 Namjena i način spajanja cijevi 98

Zavarivanje PP-R cijevi 100

XI.2.2 Označavanje cijevi 101

XI.2.3 Izduljenje i kompenzacija izduljenja cijevi 102

Izduljenje i koeficijent izduljenja cijevi 102

Kompenzacija izduljenja čeličnih cijevi 103

Kompenzacija izduljenja polipropilenskih cijevi 103

XI.3 Armatura za spajanje cijevi 104

XI.4 Zaporno regulacijska armatura 106

XI.4.1 Ventili 106

XI.4.1.1 Zaporni ventili 106

XI.4.1.2 Zaporno regulacijski ventili 107

XI.4.1.3 Jednosmjerni ventili 108

XI.4.1.4 Sigurnosni ventili 108

XI.4.1.5 Ventili za sniženje tlaka 110

XI.4.2 Zasuni 111

XI.4.3 Pipci 111

XI.5 Izljevna armatura (točila) 112

XI.5.1 Slavine 112

XI.5.2 Dvoručne miješalice 113

XI.5.3 Jednoručne miješalice 113

XI.5.4 Termostatske miješalice 114

XI.5.5 Potisne miješalice 114

XI.5.6 Automatske miješalice 115

XI.5.7 Tlačni ispirači 115

XI.5.8 Vodokotlići 115


XII Elementi odvoda 116


XIII Kupaonički elementi 117


XIV Spremnici vode 120


XV Prava, nadležnosti i obveze distributera i potrošača vode i plina 123

Izvadak iz Zakona o vodama NN 107/1995 123

Izvadak iz Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 26/2003. 123

Izvadak iz Zakona o tržištu plina NN 27/2001 124

Izvadak iz odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga komunalnog poduzeća Ponikve iz Krka 125

I. OPĆE ODREDBE 125

III. OBUSTAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA 126


Pitanja i zadaci za provjeru znanja

Rješenja zadataka 134


Literatura 143

E books

ADRESA
Zoran Kalinić
Gromačine 24
51512 Njivice

KONTAKTI
Email: zoran (at) kalinic.info
Telefon: 095 826 89 10
POŠALJI PORUKU