Cestovna vozila 3

CESTOVNA VOZILA 3
GRAĐA CESTOVNIH VOZILA

Iz stručne recenzije:


Udžbenik autora Zorana Kalinića pod naslovom «Cestovna vozila 3 – Građa cestovnih vozila» za strukovne škole, koji je dostavljen na recenziju u radnom obliku, sadrži 395 stranica, sadržaj, popis literature (185 navoda), 710 slika, 35 tablica


U udžbeniku su sva poglavlja detaljno razrađena i posebno dobro ilustrirana velikim brojem slika, tako da je gradivo posebno zorno prikazano. Svaka slika popraćena je odgovarajućim opisom u naslovu slike i u tekstu. U tekstu su detaljno obrađeni odgovarajući dijelovi i sustavi vozila uz jasni opis njihove uloge i djelovanja. Gdje je to bilo potrebno, autor je dao podloge kako bi učenik mogao bolje razumjeti izloženu građu. Jednako su tako prikazane i opisane različite izvedbe, navodeći ih od najjednostavnijih do najsloženijih. Uporabljeni nazivi i pojmovi su terminološki korektni i uobičajeni u primjeni. Oznake u prikazanim jednadžbama su korektne, kao i korištene mjerne jedinice.


Udžbenik je pisan jasno i pregledno, tako da je učeniku olakšano svladavanje gradiva. Veliki broj slika dopunjuje tekst i čini izloženo gradivo lako shvatljivim i razumljivim. Tekst je usklađen sa suvremenim trendovima razvoja vozila i njihovih pogona, tako da priprema učenika i na nove tehnologije koje se uvode na tržište.


Sadržaj udžbenika odgovara programu nastavnog predmeta «Tehnika motornih vozila» u drugoj i trećoj godini obrazovanja strukovnih škola za zanimanje «automehaničar» (Jedinstveni model obrazovanja JMO, preporuke Zakona o obrtu NN 49/03 pročišćeni tekst i preporukama «Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje automehaničar» NN 112/04).


Količina odabranih sadržaja dovoljno je opsežna za fond od 96 sati koliko je predviđeno nastavnim planom i programom, a također omogućuje i izvođenje izborne nastave.


Sadržaj predloženog teksta udžbenika «CESTOVNA VOZILA 3 – Građa vozila» logičan je nastavak udžbenika «CESTOVNA VOZILA 1 - Motori s unutrašnjim izgaranjem“, «CESTOVNA VOZILA 2 – Održavanje vozila I» te «CESTOVNA VOZILA 4 – Održavanje vozila II» istoga autora i s njime čini potrebnu obrazovnu cjelinu.

Knjiga se preporučuje i učenicima u zanimanjima : «autolimar» i «vozač motornih vozila» – za nastavni predmet «Cestovna vozila» (druga i treća godina obrazovanja ).


Temeljem izvršene recenzije čast mi je preporučiti i predložiti da se ovo izrazito djelo autora Zorana Kalinića objavi kao srednjoškolski udžbenik kao još jedno značajno djelo u nizu već objavljenih zapaženih udžbenika iz serije «CESTOVNA VOZILA» istoga autora.


Recenzent

Red. prof. dr. sc. Vladimir Medica, dipl. ing.


Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrila je uporabu ovog udžbenika u strukovnim školama odlukom Klasa: 602-03/23-08/81, Urbroj: 332-04-01/02-24-04 od 9. veljače 2024.

SADRŽAJ

I. Automobil 1

1. Pojam, razvoj i proizvodnja automobila u svijetu 1

2. Vrste i raščlamba automobila 3


II Okvir i nadgrađe automobila 4

1. Konstruktivne izvedbe i materijali za izradu okvira i nadgrađa 4

1.1 Nadgrađe s ravnim okvirom 5

1.2 Samonosivo nadgrađe 6

Čelična konstrukcija 6

Aluminijska konstrukcija 10

1.3 Nadgrađe s rešetkastim okvirom 11

1.4 Nadgrađe s rebrastim okvirom (monocoque) 13

1.5 Boje nadgrađa 14

2. Oblici nadgrađa 15

3. Otpor zraka i oblik nadgrađa 19

4. Sigurnost u vozilu 21

4.1 Usporenja i sile pri sudaru 21

4.2 Mjere aktivne sigurnosti 22

4.3 Mjere pasivne sigurnosti 25


III Motor automobila 32

1. Općenito o motoru 32

2. Blok motora 32

2.1 Građa cilindara i bloka motora 32

2.2 Materijal za izradu blokova motora i obrada cilindara 34

Sivi i nodularni lijev 34

Legure na osnovi aluminija 36

3. Glava motora 38

3.1 Građa glave i materijali za njenu izradu 38

3.2 Ventili 40

3.3 Vodilice ventila 41

3.4 Opruge ventila 41

3.5 Brtve ventila 42

3.6 Bregasto vratilo 42

3.7 Brtva glave motora 43

4. Klipovi 45

4.1 Namjena klipova i sile u klipnom mehanizmu 45

4.2 Materijali za izradu klipova 46

4.3 Konstrukcije klipova 47

5. Klipni svornjak 52

6. Klipni prsteni 53

7 Klipnjače 55

7.1 Namjena i konstrukcije klipnjača 55

7.2 Materijali za izradu i postupci izrade klipnjača 56

8. Koljenasto vratilo 58

8. 1 Namjena i oblici koljenastih vratila 58

8. 2 Materijali, izrada i uravnoteženje koljenastih vratila 59

Statičko uravnoteženje 60

9. Ležaji koljenastog vratila 61

10. Zamašnjak 63

11. Razvodni mehanizmi 64

11.1 Osnovni dijelovi, vrste i nazivi razvodnih mehanizama 64

11.2 Zagrijavanje i izduljenje ventila 68

11.3 Sustavi za promjenu stupnja punjenja 69

11.3.1 Općenito o stupnju punjenja 69

11.3.2 Sustavi s posebno izvedenim brjegovima bregastog vratila 71

11.3.3 Sustav s ekscentrom i dvokrakom polugom 73

11.3.4 Sustav s hidrauličnim prijenosom gibanja 74

11.3.5 Sustavi koji zakreću bregasta vratila 74

11.3.6 Razvodni mehanizmi bez bregastog vratila 76

12. Vibracije u motoru i ublažavanje vibracija 77

12.1 Vratila za uravnoteženje 78

12.2 Prigušnice uvojnih vibracija 78

a) Prigušnica uvojnih vibracija vratila za uravnoteženje 79

b) Prigušnica uvojnih vibracija koljenastog vratila 79

c) Prigušnica uvojnih vibracija unutar zamašnjaka 80

13. Podmazivanje motora 82

13.1 Trenje 82

13.2 Sustav za podmazivanje dijelova motora SUI 83

Dijelovi i način rada 83

Pumpa ulja 83

Ventil za ograničenje tlaka 84

Filtar ulja 85

Tlačni prekidač 85

13.3 Ulja za podmazivanje motora SUI 86

13.3.1 Mineralna ulja 86

13.3.2 Sintetička ulja 86

13.3.3 Polusintetička ulja 86

13.3.4 Svojstva ulja 87

Boja 87

Gustoća 87

Viskoznost 87

Indeks viskoznosti 88

13.3.5 Podjela ulja prema kvaliteti 90

14. Hlađenje motora 92

14.1 Općenito o hlađenju motora 92

14.2 Termostatski ventil 92

14.3 Sustavi za hlađenje motora SUI s termostatom na izlazu tekućine iz motora 94

a) Sustav s regulacijskim termostatom 94

b) Sustav s ne regulacijskim termostatom 95

14.4 Sustavi za hlađenje motora SUI s termostatom na ulazu tekućine u motor 95

a) Sustav s regulacijskim termostatom 95

b) Sustav s neregulacijskim termostatom 96

14.5 Hladnjak rashladne tekućine (izmjenjivač topline) 96

14.5.1 Mesingano bakreni hladnjaci 97

14.5.2 Aluminijski hladnjaci 98

a) Aluminijski hladnjaci s okruglim cijevima 98

b) Aluminijski hladnjaci s plosnatim cijevima 99

14.6 Pumpa rashladne tekućine 99

14.7 Rashladna tekućina (antifriz) 100

15. Sustav za dovod goriva 100

16. Dovod zraka u motor 103

16 .1 Dovod zraka prirodnim putem 104

16 .2 Dovod zraka prisilnim putem 105

Turbo kompresor 106

Kompresori 108

Hladnjaci zraka 110

16.3 Obogaćivanje usisanog zraka kisikom 111

17. Ispušni sustav 111

17.1 Smanjenje buke 111

Odbijanje ili refleksija 112

Slabljenje valova sudaranjem ili interferencija 112

Upijanje ili apsorpcija 112

Prigušenje 113

Filtriranje buke jekom ili rezonancija 113

Produljenje puta ispušnih plinova 113

Kombinirani ispušni lonci 114

17.2 Pad tlaka 114

17.3 Pročišćavanje ispušnih plinova 115

17.3 .1 Toplinska obrada ispušnih plinova 116

17.3 .2 Povrat ispušnih plinova 117

17.3 .3 Obrada ispušnih plinova katalitičkim konverterima (katalizatorima) 117

17.3.4 Uporaba plinskih goriva 119

17.4 Oblikovanje zvuka 119


IV Prijenosnici snage i okretnog momenta 121

1. Smještaj motora 121

2. Spojke 124

2.1 Mehanička tarna tanjurasta spojka 124

2.1.1 Dijelovi, vrste i princip rada 124

2.1.2 Tanjur spojke 128

2.1.3 Poklopac potisne ploče s oprugama i potisni ležaj 129

2.1.6 Pomoćni uređaji za isključivanje spojke 130

2.2 Hidrodinamičke spojke 134

Prosta hidrodinamička spojka 134

Hidrodinamička spojka za povećanje okretnog momenta 136

Hidromehanička spojka 138

2.3 Elektromagnetna spojka 140

2.4 Automatska tarna centrifugalna spojka 141

3. Mjenjači prijenosnih omjera 141

3.1 Osnove prijenosa 141

3.2 Nesinkroni mjenjači 143

3.3 Stupnjevi prijenosa i dijagrami mjenjača 145

Izrada pilastog dijagrama mjenjača 146

3.4 Sinkroni mjenjači 148

Sinkrone spojke (sinkroni) 150

3.5 Automatski stupnjeviti mjenjači 153

3.5.1 Planetarij s valjkastim zupčanicima 154

3.5.2 Izvedbe automatskih mjenjača s valjkastim zupčanicima 157

a) Wilsonov spoj 157

b) Ravigneauxov spoj 158

c) Simpsonov spoj 159

d) Lepelletierov spoj 160

3.5.3 Upravljanje radom automatskih mjenjača 161

a) Mehaničko hidraulično upravljanje 162

Pokretanje vozila 163

Vožnja po ravnom (promjena stupnjeva prijenosa) 164

Vožnja na uzbrdici i nizbrdici (promjena stupnjeva prijenosa i kočenje motorom) 164

Pokretanje motora bez elektropokretača 165

b) Elektro hidraulično upravljanje 165

3.6 Kombinirani mjenjači 167

3.6.1 Automatski mjenjači s mogućnošću neposrednog biranja stupnjeva prijenosa (tip tronic mjenjači) 167

3.6.2 Dvostruki mjenjač (DSG) 168

3.7 Upravljački elementi automatskih i kombiniranih stupnjevitih mjenjača 170

Zupčana pumpa 170

Hidraulični razvodnik 171

Pojasna kočnica 171

Lamelne spojke i kočnice 172

Pneumatski regulator tlaka 173

Centrifugalni regulator tlaka 173

Jednosmjerne spojke 174

3.8 Automatski nestupnjeviti mjenjači 174

3.9 Automatizirani mjenjači 178

4. Prijenos okretnog momenta na diferencijal 179

4.1 Uloga i vrste prijenosa 179

4.2 Kardansko vratilo 180

4.3 Ravni stožasti par 181

5. Diferencijal 182

5.1 Diferencijal sa stožastim zupčanicima 183

5.1.1 Dijelovi i način rada 183

5.1.2 Potpuno zatvaranje diferencijala 184

5.1.3 Djelomično zatvaranje diferencijala 185

Diferencijal sa stožastim tarnim prstenima 185

Diferencijal s lamelnim spojkama 187

Diferencijal s viskoznom spojkom 189

Kontrolirano zatvaranje diferencijala 190

Karakteristika diferencijala s djelomičnim zatvaranjem 192

5.2 Diferencijali s valjkastim zupčanicima 192

Dijelovi i načelo rada 192

Diferencijal sa zavojnim zupčanicima (TorSen A) 194

Diferencijal s čelnicima s kosim zubima (TorSen B) 195

Kompaktni diferencijal s čelnicima (TorSen C) 196

6. Poluvratila 196

7. Razdjelnici snage i okretnog momenta (pogon na četiri kotača) 199

7.1 Pojam i vrste razdjelnika 199

7.2 Kruti razdjelnici 200

7.3 Razdjelnici sa samostalnim dijeljenjem okretnog momenta 201

7.4 Razdjelnici s kontroliranim dijeljenjem okretnog momenta 204

7.5 Održavanje razdjelnika snage i okretnog momenta 205

8. Ulja za zupčanike 205

9. Masti za podmazivanje 209


V Ovješenje kotača (ovjes) 212

1. Namjena, sastavni dijelovi i vrste ovjesa 212

1.1 Osovine 212

1.2 Opruge 213

1.3 Prigušnice vibracija (amortizeri) 217

Uljne prigušnice 218

Magnetne prigušnice 222

1.4 Samonamještanje udaljenosti nadgrađa od kolnika 222

1.4.1 Značaj i vrste sustava 222

1.4.2 Mehanički sustavi za samonamještanje visine nadgrađa 223

1.4.3 Hidraulični sustavi za samonamještanje visine nadgrađa 224

1.4.4 Elektronički sustavi za samonamještanje visine nadgrađa (ABC, AFS) 225

a) Elektroničko hidraulički sustavi s hidraulično-plinskim oprugama 225

b) Elektroničko hidraulički sustavi sa zavojnim oprugama 226

c) Elektroničko zračni sustavi 226

d) Elektroničko magnetni sustavi 227

1.5 Gumeni ležaji i opruge od gume 227

1.6 Vučne spone 228

1.7 Poprečne spone 228

1.8 Nosači kotača (vodilice ili ramena kotača) 229

1.9 Zglobovi (spojke u ovjesu) 230

1.10 Poluge za uravnoteženje vozila ili poprečni stabilizatori 231

1.11 Vrste ovjesa prema ovisnosti kotača 232

2. Kruti ili ovisni ovjes 232

Klasični kruti ovjes 232

Kruti ovjes prednjih kotača 234

Kruti ovjes s odvojenim pogonom (ovjes s de Dionovom osovinom) 234

3. Polukruti ili poluovisni ovjes 235

4. Pojedinačno ovješenje kotača (neovisni ovjes) 236

Neovisni ovjes sa dva ramena 236

Neovisni ovjes sa jednim ramenom i opružnom nogom 238

Neovisni ovjes s više ramena 239

Neovisni ovjes s uzdužnim ramenima 241

Neovisni ovjes s kosim ramenima 242


VI Geometrija kotača i upravljanje vozilom 243

1. Trag kotača 243

2. Nagib kotača 244

3. Zatur kotača 245

4. Zglobni četverokut i Ackermanov kut 246

5. Nagib svornjaka i polumjer zakretanja 248

6. Polumjer zavoja, polumjer obilaženja 250

7. Upravljanje stražnjim kotačima 250


VII. Upravljački mehanizmi 253

1. Prijenosni omjer u mehanizmu upravljača i vrste upravljačkih mehanizama 253

2. Mehanički upravljački mehanizmi 253

2.1 Vretenasti prijenosni mehanizmi 253

2.2 Zupčani prijenosni mehanizmi 255

3. Mehaničko hidraulični prijenosni mehanizmi 255

Mehaničko hidraulični prijenosni mehanizam s elektroničkom potporom 257

4. Mehaničko električni prijenosni mehanizam 257

5. Sigurnosni stupovi upravljača 258


VIII Uređaji za zaustavljanje vozila (kočni sustavi) 259

1. Pravilnici, zakonske odredbe i vrste kočnica 259

2. Bubnjaste kočnice 260

3. Disk kočnice 262

3.1 Dijelovi i načelo rada 262

3.2 Disk 263

3.3 Okvir ili sedlo s radnim cilindrima (kliješta) 264

4. Kombinirane kočnice 266

5. Obloge kočnih papuča i kočnih pločica 267

6. Hidraulični kočni sustav 268

6.1 Dijelovi, načelo rada i vrste hidrauličnih kočnih sustava 268

6.2 Glavni kočni cilindar i posuda za ulje 272

Kočenje 272

Otpuštanje kočnice 273

Gubitak ulja 274

6.3 Uređaji za smanjenje napora vozača pri kočenju (servouređaji za kočenje) 275

- Podtlačni servouređaji 275

- Hidraulični servouređaj 277

6.4 Regulator sile kočenja (peti cilindar) 278

6.5 Elektroničko hidraulični kočni sustav (EHB) 280

6.6 Kočne tekućine (ulja za kočnice) 281

7. Zračni kočni sustav 282

7.1 Načelo rada zračnih kočnica 282

7.2 Zračni sustav kamiona i prikolice 282

7.2.1 Dijelovi i način rada zračnih kočnica 282

7.2.2 Crtanje sustava zračnih sustava 284

7.2.3 Kompresori 286

7.2.4 Regulator tlaka 287

7.2.5 Sušilo zraka 288

7.2.6 Pumpa za sredstvo protiv zamrzavanja 289

7.2.7 Višekružni zaštitni razvodni ventil 289

7.2.8 Spremnik stlačenog zraka 290

7.2. 9 Ventil za ispuštanje kondenzata 291

7.2.10 Tlakom upravljani ventil (Preljevni ventil) 291

7.2.11 Tlačni prekidač 292

7.2.12 Razvodni ventil radne kočnice 292

7.2.13 Regulator omjera tlakova 294

7.2.14 Regulator sile kočenja 295

7.2.15 Jednosmjerni ventil 296

7.2.16 Radni cilindri zračnih kočnica 296

Membranski radni cilindri 296

Klipni radni cilindri 297

Akumulacijski radni cilindri 297

Kombinirani radni cilindri 297

7.2.17 Relejni ventil 298

7.2.18 Ventil ručne kočnice 299

7.2.19 Ventil za upravljanje kočnim sustavom prikolice 299

7.2.20 Spojnice prikolice 301

7.2.21 Cijevni filtar 302

7.2.22 Prikolični kočni i otkočni ventil 302

7.2.23 Ventil za sniženje tlaka s brzoispusnim ventilom 304

7.2.24 Kočnice kotača 305

Bubnjaste kočnice 305

Disk kočnice 308

7.3 Usporivači za dugotrajna kočenje 310

7.4 Elektronički kontroliran zračni kočni sustav (EBS) 314

8. Zračno hidraulični kočni sustav 315

9. Mehanički kočni sustav 316

10. Elektromehanički kočni sustav (EMB) 316


IX Proklizavanje kotača i sprječavanje proklizavanja 318

1. Pokretanje i zaustavljanje vozila 318

2. Elektronički sustav protiv proklizavanja kotača pri kočenju 321

Početak kočenja 323

Kočenje 323

Sprječavanje proklizavanja 323

3. Elektronički sustav protiv proklizavanja kotača pri pokretanju 323

3.1 Zahvat u kočnice 324

3.2 Zahvat u motor 324

Zahvat u rad zaklopke motora 324

Zahvat u paljenje i ubrizgavanje 325

3.3 Zahvat u mjenjač 325

4. Sustav za elektroničku kontrolu stabilnosti 326


X. Kotači automobila 328

1. Ležaji kotača 328

2. Obruči kotača 329

2 .1 Čelični obruči 329

2 .2 Obruči iz legura na osnovi aluminija 330

2 .3 Obruči iz legura na osnovi magnezija 331

2 .4 Višeslojni (sendvič) obruči 331

2 .5 Konstrukcija i označavanje naplataka 332

3. Gume kotača 333

3.1 Materijali i konstrukcija gume 333

3.2 Označavanje guma 336

4. Posebne izvedbe kotača i guma 339

4.1 Sigurnosni kotači 340

4.2 Sustav za mjerenje tlaka u gumama 340

4.3 Rub protiv visokog prskanja vode 341

4.4 Rub za zaštitu naplatka 342


XI Električni strojevi, uređaji i sustavi u vozilima 343

1. Akumulator 343

1.1 Osnove rada akumulatora 343

1.2 Vrste i građa akumulatora 344

1.3 Označavanje akumulatora 348

2. Generatori struje 349

2.1 Načelo rada generatora izmjenične struje 350

2.2 Trofazni generator 351

3. Elektromotori 354

3.1 Kolektorski elektromotori istosmjerne struje 354

3.2 Koračni elektromotori 357

4. Elektropokretači 358

4.1 Elektropokretač s polužnim uključivanjem 359

4.2 Elektropokretač s kliznim vratilom 361

4.3 Elektropokretači većih okretnih momenata 362

5. Kombinirani električni strojevi generatori-elektropokretači 363

6. Uređaji za osvjetljenje ceste i za davanje svjetlosnih znakova 363

6.1 Uređaji za osvjetljenje ceste 364

6.1.1 Kratka i duga svjetla 364

6.1.2 Reflektori 366

6.1.3 Žarulje 368

6.1.4 Nagib prednjih svjetala 371

6.2 Uređaji za označavanje vozila 372

6.3 Uređaji za davanje svjetlosnih znakova 372


XII Sustav za klimatizaciju kabine vozila 373

1. Dijelovi i način rada sustava za klimatizaciju 373


XIII Vrste gospodarskih vozila 377


XIV Vrste motocikala 379E books

ADRESA
Zoran Kalinić
Gromačine 24
51512 Njivice

KONTAKTI
Email: zoran (at) kalinic.info
Telefon: 095 826 89 10
POŠALJI PORUKU