OAUT

E L E K T R O T E H N I K A
za strukovne škole

Udžbenik Elektrotehnika namijenjen je učenicima prvih, drugih i trećih razreda strukovnih škola za zanimanja Automehaničar, Automehatroničar i Instalater – monter i usklađen je s udžbeničkim standardom i sa suvremenim koncepcijama nastave.
Uspoređujući sadržaj udžbenika s okvirnim obrazovnim programima drugih zanimanja razvidno je da sadržaj udžbenika obuhvaća sadržaje više okvirnih programa predmeta Elektrotehnika i Osnove elektrotehnike i elektronike niza zanimanja u programima strojarstva A, B, C, JMO/DUAL.
Udžbenik je jezično i stilski prilagođen učenikovu razumijevanju, primjeren dobi učenika, a sadržaj teksta oprimjeren je velikim brojem jasnih ilustracija i grafičkih priloga, koji učenicima olakšavaju pratiti sadržaj nastavnog predmeta.
Nastavni sadržaji su oblikovani prema didaktičko-metodičkim načelima, na način da slijede logički niz od jednostavnog prema složenome, a nastavnici su slobodni organizirati vježbe i prilagoditi ih uvjetima škole.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrila je uporabu ovog udžbenika u strukovnim školama odlukom Klasa: 602-03/23-08/66, Urbroj: 332-04-01/04-23-04 od 22. prosinca 2023.

SADRŽAJ

Sadržaj:
I. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE..... 1

I.1. Električna struja .....1
I.1.1. Nastanak električne struje ...... 1
I.1.2. Smjer električne struje ......1
I.1.3. Vrste električne struje ......2
I.1.4. Izvori električne struje ...... 3
I.2. Električni vodiči, izolatori, poluvodiči, supravodiči .....3
I.2.1. Električni vodiči ......3
I.2.2. Izolatori ....... 4
I.2.3. Poluvodiči ....... 4
I.2.4. Supravodiči .......7
I.3. Učinci električne struje ...... 8
I.3.1. Kemijski učinci električne struje ...... 8
I.3.2. Magnetski učinci električne struje ....... 8
I.3.3. Toplinski učinci električne struje ....... 9
I.3.4. Svjetlosni učinci električne struje ...... 9
I.3.5. Fiziološki učinci električne struje ....... 9
I.4. Strujni krug i osnovne veličine električne struje ........ 9
I.4.1. Strujni krug ...... 10
I.4.2. Jakost električne struje ......10
I.4.3. Električni napon ....... 11
I.4.4. Električni otpor .......11
I.4.5. Mjerenje osnovnih veličina električne struje .......12
I.4.5.1. Mjerenje napona električne struje ........ 13
I.4.5.2. Mjerenje otpora električne struje ........13
I.4.5.3. Mjerenje jakosti električne struje........14
I.4.6. Energija, rad i snaga istosmjerne električne struje ......14
I.5. Osnovni zakoni elektrotehnike........ 15
I.5.1. Ohmov zakon ....... 15
I.5.2. Pad napona ....... 15
I.5.3. Kirchhoffovi zakoni ........ 15
I.5.3.1. I. Kirchhoffov zakon (Kirchhoffov zakon o električnoj struji)......16
I.5.3.2. II. Kirchhoffov zakon (Kirchhoffov zakon o električnom naponu) ...... 16
I.5.4. Spajanje izvora struje ........16
I.5.4.1. Paralelno spajanje izvora struje ......16
I.5.4.2. Serijsko spajanje izvora struje ...... 17
I.5.5. Spajanje otpora ........17
I.5.5.1. Paralelno spajanje otpora ........ 17
I.5.5.2. Serijsko spajanje otpora ......17
I.6. Električni naboj, kapacitet i kondenzatori ..... 18
I.7. Magnetsko polje struje i elektromagneti .....21
I.7.1. Magnetsko polje i jakost magnetskog polja ......21
I.7.2. Magnetski tok i magnetska indukcija ..... 22
I.7.3. Magnetsko polje ravnog vodiča ......24
I.7.4. Magnetsko polje petlje .....24
I.7.5. Magnetsko polje zavojnice ......24
I.7.6. Induktivnost i induktivnost zavojnice .......26
I.7.7. Elektromagneti ....... 26
I.8. Elektromagnetska indukcija .......27
1.8.1. Elektromagnetska indukcija - pojam .....27
I.8.2. Međusobni učinak magnetskih polja .....28
Pitanja za provjeru znanja 1. .......28

II. ELEKTRIČNI STROJEVI ...........30

II.1. Osnovni pojmovi i vrste električnih strojeva ....... 30
II.2. Generatori izmjenične struje ....... 30
II. 2.1. Načelo rada generatora izmjenične struje i veličine izmjenične struje .......30
II.2.2. Građa generatora izmjenične struje ....... 32
II.2.3. Generator trofazne izmjenične struje i veličine trofazne izmjenične struje ...... 33
II.2.4. Otpori u strujnom krugu izmjenične struje ........35
II.2.5. Snaga izmjenične struje .......38
II.2.6. Snaga trofazne izmjenične struje ......41
II.3. Generator istosmjerne struje ...... 43
II.4. Elektromotori ......43
II.4.1. Načelo rada elektromotora ........ 43
II.4.2. Elektromotori istosmjerne struje ...... 44
II.4.2.1. Kolektorski elektromotori .....44
II.4.2.2. Koračni elektromotori .....46
II.4.3. Elektromotori izmjenične struje ...... 48
II.4.3.1. Okretno elektromagnetsko polje ....... 48
II.4.3.2. Sinkroni elektromotori ......49
II.4.3.3. Trofazni asinkroni elektromotori ......50
II.4.3.4. Jednofazni asinkroni elektromotor ...... 53
II.4.3.5. Trofazni asinkroni elektromotor priključen na jednofaznu mrežu ...... 54
II.4.3.6. Kolektorski elektromotori izmjenične struje ......54
II.5. Pretvornici električne struje ......55
II.6. Transformatori .....56
Pitanja za provjeru znanja 2. ....... 59

III. NISKONAPONSKE MREŽE I INSTALACIJE .....61

III.1. Pojmovi i definicije ...... 61
III.2. Niskonaponske mreže ....... 61
III.3. Kućni priključni ormarić (KPO) ..... 62
III.4. Kućni razvodni ormarić (KRO) .....62
III.5. Sklopni aparati niskog napona .....63
III.5.1. Osigurači ..... 64
III.5.2. Niskonaponske sklopke ..... 67
Pitanja za provjeru znanja 3. ..... 71

IV. OSNOVE ELEKTRONIKE ...... 72

IV.1. Osnovni pojmovi u elektronici, regulaciji i upravljanju .... 72
IV.1.1. Osnovni pojmovi i definicije ..... 72
IV.1.2. Sustavi za regulaciju i upravljanje .....73
IV.1.2.1. Analogni i digitalni signali ...... 73
IV.1.2.2. Elektronički digitalni sklopovi ..... 73
IV.1.2.3. Opći primjeri regulacije i upravljanja ..... 73
IV.2. Elektronički elementi i sklopovi ..... 74
IV.2.1. Otpornici ...... 75
IV.2.2. Kondenzatori .......75
IV.2.3. Diode ...... 76
IV.2.3.1. Formiranje PN spoja .......76
IV.2.3.2. PN spoj pod djelovanjem vanjskog napona (ispravljački efekt) .....77
IV.2.3.3. Ispravljačke diode ..... 77
IV.2.3.4. Zenerove diode ...... 78
IV.2.4. Tranzistori .... 79
IV.2.4.1. Bipolarni tranzistori ...... 79
IV.2.5. Tiristori ...... 83
IV.2.6. Oscilatori....84
IV.2.7. Integrirani elektronički sklopovi ...... 85
IV.2.8. Operacijska pojačala ...... 85
IV.2.9. Optoelektronički elementi .......85
IV.2.9.1. Fotodetektori ..... 85
IV.2.9.2. Fotočlanci ..... 87
IV.2.9.3. Svjetleće diode (LED) .....87
IV.2.9.4. Fotovezni elementi ......87
IV.2.10. Osnovni elektronički digitalni sklopovi .....88
IV.2.10.1. Osnovni logički sklopovi .... 88
IV.2.10.2. Elektronički digitalni sklopovi .... 88
IV.2.11. Multivibratori ..... 89
IV.2.12. Složeni elektronički digitalni sklopovi ..... 90
IV.2.12.1. Registri ...... 90
IV.2.12.2. Brojila ....... 90
IV.2.12.3. Memorije ........ 90
E books

ADRESA
Zoran Kalinić
Gromačine 24
51512 Njivice

KONTAKTI
Email: zoran (at) kalinic.info
Telefon: 095 826 89 10
POŠALJI PORUKU